مایکروسافت اکنون بطور رسمی بتسدا را در اختیار دارد!

مایکروسافت اکنون بطور رسمی بتسدا را در اختیار دارد! مایکروسافت اکنون بطور رسمی در خرید 7.5 میلیارد دلاری بتسدا را در اختیار دارد قر...

ادامه مطلب