تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

 

تحقیقات بازاریابیمدل  DECIDE  در فرآیند تصمیم گیری

تعریف مسئله یا فرصت                        ( Definition… )

تعیین عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل   ( Election… )

جمع آوری اطلاعات مربوطه                   ( Collection… )

مشخص کردن بهترین گزینه                ( Identification )

توسعه و اجرای طرح بازاریابی            ( Development… )

ارزیابی تصمیم و فرآیند تصمیم گیری     ( Evaluation… )

 

تعریف تحقیقات بازاریابی

روشی است عینی و سیستماتیک به منظور توسعه و ایجاد ( جمع آوری ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل ) اطلاعات برای فرآیند تصمیم گیری مدیران بازاریابی

 

زمینه های استفاده از اطلاعات حاصله از تحقیقات بازاریابی

۱- شناسایی فرصت ها و تهدیدات بازاریابی

۲- ایجاد ، بهبود و ارزیابی فعالیت های بازاریابی

۳- نظارت بر کارآیی فعالیت های بازاریابی

۴- فهم بهتر فرآیند بازاریابی

 

چهار عنصر یا ویژگی تحقیقات بازاریابی

۱- نظام یافته و سیستماتیک بودن

۲- تحت تأثیر ذهنیت محقق قرار نگرفتن

۳- به دنبال رفع مشکل یا ایجاد فرصت بودن

۴- کمک به امر تصمیم گیری بهینه

 

اطلاعات اولیه یا دست اوّل

اطلاعاتی هستند که با بهره گیری از تحقیقات بازاریابی و از طریق جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که تاکنون در دسترس نبوده اند ، بدست می آیند

 

اطلاعات ثانویه

اطلاعاتی هستند که از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات داخلی مؤسسه منجمله اسناد و مدارک ، دفاتر و پرونده ها و نیز جمع آوری و بازسازی اطلاعات موجود محیطی بدست می آیند.

 

نمودار فرآیند تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

 

مراحل تفضیلی یک تحقیق بازاریابی

۱- بیان مشکل                          ۵- تعیین نمونه ها

۲- تعیین اهداف تحقیق              ۶- تهیه فرم های اطلاعاتی

۳- تعیین نیازهای اطلاعاتی          ۷- جمع آوری اطلاعات

۴- تعیین منابع اخذ اطلاعات        ۸- پردازش اطلاعات      ۹- تهیه گزارشات و رهنمودها

 

بیان مشکل

تعریف روشن مسئله ، اولین و مهمترین مرحله در اجرای هر نوع طرح تحقیقاتی می باشد ، و به معنی تعیین وضعیت کلی مشکل و مشخص نمودن اجزاء تشکیل دهنده آن است.

 

تعیین اهداف تحقیق

هدف تحقیـق ، بیانگر چیستی و چرایی انجام پژوهش است و یک طرح تحقیقی ، احتمال دارد یکی از اهداف سه گانه زیر را دنبال کند :

۱- اکتشافی

۲- تشریحی

۳- سببی

 

هدف اکتشافی

با این هدف ، پژوهشگر به دنبال یک سری اطلاعات اولیه است که با استفاده از آنها بتواند مشکل پیش آمده را بخوبی تعریف و فرضیه های مناسبی را ا

رائه دهد.

 

هدف تشریحی ( توصیفی )

با این هدف ، محقق اطلاعاتی را جمع آوری می نماید که بتواند با بهره گیری از آنها ظرفیت بالقوه بازار محصول و نیز ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان را تعیین نماید.

 

هدف سببی

با این هدف ، محققان به آزمون فرضیاتی درباره وجود روابط علی و معلولی بین متغیرها می پردازند.

 

منابع جمع آوری اطلاعات ثانویه

۱- منابع داخلی

۲- منابع خارجی

 

منابع داخلی اطلاعات ثانویه

۱- انواع صورت های مالی مثل ترازنامه ، سود و زیان و . . .

۲- اسناد و مدارک حسابداری مثل فاکتورهای فروش ، مدارک موجودی ها و . . .

۳- گزارشات تحقیقی موجود در مؤسسه

 

منابع خارجی اطلاعات ثانویه

۱- انواع نشریه های دولتی مثل ویژه نامه های آماری

۲- کتب اطلاعات استانی و شهری

۳- کتب و مجلات اقتصادی

۴- راهنماها و اطلاعات بازاریابی و بازرگانی