برنامه ریزی بازاریابی عمومی
برنامه ریزی بازاریابی عمومی

برنامه ریزی بازاریابی عمومی

واحد بازاریابی شرکت ستاره بازی ایران حاصل زحمات خود رد این واحد و

نتایج تحقیقات و اطلاعات این حوزه را در اختیار شما مشتریان کنسول بازی

ازجمله کنسول ps4 و کنسول xbox و لوازم جانبی قرار می دهد.

برنامه ریزی بازاریابی عمومی

۲۲قانون بنیادی مدیریت بازار

قانون رهبری – قانون طبقه – قانون تصورات – قانون توجه – قانون انحصار – قانون نردبان –

قانون مسابقه دو نفره – قانون عکس – قانون تقسیم – قانون چشم انداز – قانون توسعه خط

قانون قربانی – قانون ویژگی ها – قانون صداقت – قانون حرکت جسورانه – قانون غیر قابل پیش بینی بودن

– قانون موفقیت – قانون شکست – قانون سر و صدا – قانون شدت – قانون منبع

 

موارد قابل تأمل در خصوص برنامه ریزی های مناسب بازاریابی

۱- چه برنامه هایی باید تنظیم شوند

۲- برنامه های تنظیمی چه محتوایی باید داشته باشند

۳- مناسب بودن یا نبودن برنامه چگونه باید تشخیص داده شود

 

برنامه ریزی بازاریابی عمومی

زمینه های برنامه ریزی بازاریابی

۱- برنامه ریزی برای علائم تجاری

۲- برنامه ریزی برای خطوط تولیدی

۳- برنامه ریزی برای محصولات جدید

۴- برنامه ریزی برای انتخاب بخش خاصی از بازار

۵- برنامه ریزی برای مناطق مختلف جغرافیایی

۶- برنامه ریزی برای هر مشتری

 

نکات مورد توجه در تنظیم برنامه های بازاریابی

۱- توجه به فرصت ها و تهدیدات

۲- تعریف روشن بازارها

۳- توجه به وضعیت محصولات رقباء

۴- توجه به استراتژی ها

۵- در صد نیل به اهداف

۶- توجه به بودجه

 

برنامه ریزی بازاریابی عمومی

منافع برنامه ریزی

۱- تشویق مدیران به تفکر فعال

۲- ایجاد هماهنگی بین کارکنان

۳- کنترل عملکرد سازمان

۴- کمک به پیشرفت سازمان ها

۵- روشن تر ساختن اهداف ، استراتژی ها و . . .

۶- کمک به تبادل راحت تر افکار بین مدیران

 

نمودار مراحل اساسی در برنامه ریزی

برنامه ریزی بازاریابی عمومی

 

نمودار عوامل اثر گذار بر روی استراتژی بازاریابی مؤسسه

 

 

بخش های مختلف ( محتویات ) یک برنامه عملیاتی بازاریابی

۱- خلاصه اجرایی و جدول محتویات   ۵- استراتژی بازاریابی 

۲- موقعیت فعلی بازاریابی                ۶- برنامه های کاری

۳- تحلیل فرصت ها و جریانات          ۷- صورت سود و زیان پیشنهادی

۴- اهداف                                    ۸- کنترل

 

نمودار مراحل مختلف اجرای یک برنامه ریزی بازاریابی

دلایل ناکامی در پیاده کردن یک برنامه بازاریابی

۱- دخالت کمتر مدیران مسئول اجرایی

۲- اولویت بندی نادرست اهداف به لحاظ زمانی

۳- مقاومت های طبیعی انسان ها در مقابل تغییر

۴- عدم وجود برنامه مشخص اجرایی

 

ویژگی های خدمات

۱- گذرا و موقتی بودن

۲- تأثیرپذیری از طرز تفکرات عرضه کننده

۳- غیر قابل ذخیره بودن

۴- قابلیت استاندارد کمتر

۵- تأثیرپذیری از سایر مشتریان

 

جدول آمیخته های بازاریابی برای خدمات